Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:Ένας / Μια Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε                θέματα ΑΠΕ/ΕΞΕ.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών   σε συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση ενεργειακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Εμπειρία στην χρήση υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης επενδύσεων ΑΠΕ/ΕΞΕ, π.χ. ΚΕΝΑΚ, RETSCREEN, HOMER.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet)
Ένας / Μια Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα :
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και ειδικότερα σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, σε θέματα συστημάτων αποφάσεων και διοίκησης, καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων ΑΠΕ &ΕΞΕ.
 • Αποδεδειγμένη Δεκαετής (10) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Ένας / Μια Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα :
 • Δεκαετή (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον ενεργειακό/περιβαλλοντικό σχεδίασμά κτιρίων με εξειδίκευση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών στο κτιριακό κέλυφος και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματά τους και σε μελέτες ενεργειακής συμπεριφοράς νέων και υφιστάμενων κτιρίων.
 • Πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης έργων σχετικών με περιβαλλοντικό – αειφόρο σχεδίασμά.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Ένας /μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα σε θέματα πολιτικής, παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας.
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα συντονισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω θέματα σε διεθνές περιβάλλον (ευρωπαϊκές και μη χώρες).
 • Εμπειρία στο συντονισμό εταιρικών σχημάτων σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Καλή γνώση Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας.
Ένας /μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Δεκαετή (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ.
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή/και διεθνείς οργανισμούς
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ενεργειακής προσομοίωσης ενεργειακών συστημάτων (π.χ. TRNSYS)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet)
Ένας /μία Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία
 • Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού έργων ΑΠΕ.
 • Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης ενεργειακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή διεθνείς οργανισμούς
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet)
Κωδικάο ESCOs 1/15.1 Ένας / Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πενταετή (5) επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού για την μοντελοποίηση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης μοντέλων στατιστικής ανάλυσης και τεχνικών διαχείρισης αβεβαιότητας
 • Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Κωδικάο ESCOs 1/15.2 Ένας / Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Τετραετής (4) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην χρήση ενεργειακών μοντέλων για τον προγραμματισμό και την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Εμπειρία στα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στην ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και στη μαθηματική μοντελοποίηση
 • Εμπειρία στην εκτίμηση επιπτώσεων μέτρων πολιτικής στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
 • Γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων και ανάπτυξης λογισμικού διεπαφής ενεργειακών μοντέλων με βάσης δεδομένων
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
KCO5IK0C MultEE 1/15.1 Ένας / Μία Χημικός Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ/ΕΞΕ ή/και Τεχνικής και Οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων στους τομείς ΑΠΕ/ΕΞΕ.
 • Εμπειρία σε εφαρμογή μεθόδων καταμέτρησης ενεργειακής απόδοσης.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής με έμφαση στην προώθηση και υποστήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης
 • Εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών λήψεων αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα (οικονομική ανάλυση, πολυκριτηριακή ανάλυση, ανάλυση κόστους οφέλους, ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας).
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης οικονομετρικών μοντέλων και τεχνικών διαχείρισης αβεβαιότητας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
KCO5IK0C EnPC 1/15.1Ένας / Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Οκταετή (8) τουλάχιστον επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα τεχνολογιών ΑΠΕ και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στην τελική χρήση
 • Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Η γνώση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
KCO5IK0C EU-SOL 1/15.1 Ένας/μία Φυσικός ΠΕ (1 θέση) Απαιτούμενα προσόντα :
 • Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ,εκ των οποίων τρία (3) τουλάχιστον στον τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων.
 • Εμπειρία σε συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά συστήματα καθώς και σε συνδυασμένα συστήματα θερμικών ηλιακών και γεωθερμίας.
 • Εμπειρία στη διαχείριση, στο συντονισμό και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς των ΑΠΕ ή / και ΕΞΕ καθώς και στη σύνταξη / υποβολή σχετικών προτάσεων.
 • Γνώση επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων και ανάλυση ηλιακού δυναμικού, με χρήση λογισμικού.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Κωδικάο ΥΠ-ΑΠΕ 1/15.1 Ένας / Μία Χημικός Μηχανικός (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ/ΕΞΕ και Τεχνικής και Οικονομικής διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών έργων στους τομείς ΑΠΕ/ΕΞΕ.
 • Γνώση του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας και των ΑΠΕ και των μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ
 • Εμπειρία σε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων και στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για στατιστικά ενέργειας
 • Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής με έμφαση στην προώθηση και υποστήριξη των ΑΠΕ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων
Ένας/μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Kco5ik0c AVAT 1/15.1 Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα της χρήσης και ανάπτυξης μεθόδων υπολογιστικής ρευστομηχανικής και αεροελαστικότητας.
 • Εμπειρία σε μεθόδους σχεδιασμού ανεμογεννητριών, με έμφαση σε μεγάλου μεγέθους υπεράκτιες ανεμογεννήτριες.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (σε περιβάλλοντα windows & unix).
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Ένας /μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Κωδικόο IRP 1/15.1 Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα αριθμητικής προσομοίωσης ροών εξωτερικής αεροδυναμικής.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων.
 • Ευχέρεια προγραμματισμού σε γλώσσα Fortran που να προκύπτει από επαγγελματική / ερευνητική εμπειρία.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Κωδικάο IRP 1/15.2 Ένας /μία Μηχανολόγος Μηχανικός ή Αεροναυπηγός ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε πειράματα αντοχής κατασκευών ή/και υλικών, με έμφαση σε μηχανικές δοκιμές συνθέτων υλικών/κατασκευών.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων
 • Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη μεθόδων μη καταστροφικών ελέγχων.
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Υποβολή Δικαιολονητικών
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ)Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 29η/1/2015 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 12/2/2015 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19° χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : bechrakiQicres.ar έως την 12η/2/15 και ώρα 14:00 προκειμένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
ΦορέαςΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί-
Έντυπα-
  Πηγή: http://www.e-dimosio.gr/prokiriksi/proslipsis-michanikon-diaforon-idikotiton-sto-kentro-ananeosimon-pigon-ke-exikonomisis-energias-kape/